Na pomezí barev, stylů a světů - koncert v kostele sv. Martina na Hůrce u Klatov

Kostel sv. Martina svou polohou přímo láká k realizaci koncertů s neobvyklou dramaturgií. Díky spolku Omnium, jenž je nyní správcem této svatyně, zde můžeme zrealizovat koncert, jenž pokračuje v tradici našich koncertů pro refektář. Pokusíme se o propojení dvou repertoárových světů, jež málokdy zaznívají společně. Hluboké meditační ponoření se do zvuků soudobé duchovní hudby bude prostřídáno pompézním leskem a nádherou pozdně barokních a ...

Koncert barokní duchovní hudby v rámci projektu Barockregion Bayern Böhmen

Requiem za všechny hudebníky klatovských kůrů

Během zádušní bohoslužby vzpomeneme zejména těch klatovských hudebníků, díky jejichž píli a nadšení se nám zachovaly cenné památky v hudebním archivu děkanského kostela 18. a 19. století (Jan Václav Flaška, Václav Pavlas, Petr Kirle, Pavel Skřivánek, Mansvet Klička, Jan Talich aj.), i těch, kteří pomáhali přenést tradici duchovní hudby přes nástrahy 20. století (např. dr. Jiří Bílek, od jehož narození si ...

Hudební doprovod liturgie v rámci Volkstrauertag v Lamu III.

Stane se tak v rámci celoněmeckých oslav Trauertag. Poprvé jsme takto v Lamu vystoupili v roce 2017. Naše requiem se tak v lamské farnosti sv. Ulricha stávají tradicí. ...

Slavnostní koncert k otevření refektáře klatovské jezuitské koleje

Slavnostní otevření refektáře bývalé jezuitské koleje v Klatovech vnímáme jako úspěšné završení našich dlouhodobých snah dostat tento nádherný prostor do povědomí nejen klatovské kulturní a hudbymilovné veřejnosti. Díky přispění Města Klatovy i Plzeňského kraje se tento prostor po dlouhé době opět zpřístupní ve svém původním lesku a nádheře. V rámci koncertu během znovuotevření refektáře uvedeme slavnostní mši českého barokního skladatele P. Gunthera Jacoba, ...

Kolegium pro duchovní hudbu

Repertoár sboru se orientoval zejména na duchovní hudbu, zvláštní péče nicméně byla a dosud je věnována znovuuvádění liturgické hudby 18. století, která je provenienčně spjata s regionem jihozápadních Čech. Jako základní pramenný zdroj slouží zejména sbírka starých hudebnin klatovského děkanského kostela, deponovaná v současné době ve Vlastivědném muzeu ...