Slavnostní koncert v rámci oslav Korunovace na Svaté Hoře

Na pozvání svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka koncertně provedeme v rámci oslav Korunovace slavnostní nepomuckou mši P. Cajetana Vogela komponovanou k oslavám 50. jubilea kanonizace sv. Jana Nepomuckého (1779) v pražské katedrále.   ...

Koncert v rámci Svatovítské barokní noci

Na svatovítský termín jsme vybrali část mše, která byla komponována pro svatovítskou katedrálu v Praze - k oslavám 50. výročí nepomucenské kanonizace, které probíhaly v květnu 1779 právě zde. ...

Ke cti svatých apoštolů - koncert v Liticích 30.6.2018

Ve spolupráci s komorním orchestrem Consortium musicum provedeme v předvečer poutní slavnosti k patronům litického kostela, apoštolům sv. Petrovi a Pavlovi, provedeme v tomto kostele koncert barokní hudby. ...

Requiem za Evu Semelovou

Duchovní hudba u Panny Marie klatovské na přelomu 18.-19. století

Ludmila Nová soprán Lucie Bínová alt tenor v jednání Martin Borovský bas Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy & Consortium musicum Plzeň   Společně s komorním orchestrem Consortium musicum provedeme v rámci XXVI. Haydnových hudebních slavností figurální hudbu, jež zněla v klatovském poutním kostele po josefínských reformách na konci 18. a na počátku 19. století.   Dramaturgie koncertu ...

Hymnus o porozumění Jiřího Bezděka s Plzeňskou filharmonií

Na pozvání Plzeňské filharmonie společně provedeme Hymnus o porozumění Jiřího Bezděka. Skladba vznikla z popudu našeho sboru v roce 2014, kdy jsme ji také ve Skocích u Žlutic premiérovali. ...

Světová premiéra oratoria o bl. Hroznatovi - koncert ke 100. výročí založení ČSR

Vznik samostatného Československa, první jeho roky a především pak roky, které tomuto dějinnému zlomu předcházely, byly ve znamení sebe-uvědomování si české identity. Z historie a z paměti byly vyzdvihovány a vyzdviženy ideje, události, osobnosti. Bez ohledu na to, zda se jednalo o ideje, události i osobnosti, které s formováním české identity měly ve skutečnosti co do činění, či nikoli. I proto ...

Hudební doprovod liturgie v rámci Volkstrauertag v Lamu II.

V německé obnovené premiéře provedeme Requiem c moll Františka Xavera Brixiho z klatovského archivu. Stane se tak v rámci celoněmeckých oslav Trauertag. Poprvé jsme takto v Lamu vystoupili v roce 2017. Naše requiem se tak v lamské farnosti sv. Ulricha stávají tradicí. ...

Česká pastorálka v Haibühlu

V bavorském Haibühlu provedeme typickou českou "pastorálku" - populární Missu pastoralis in G od regenschoriho u Matky Boží před Týnem v Praze Václava Emanuela Horáka. Horákova mše byla tradičně provozována v Klatovech na Nový rok. Tato tradice, jejímž hlavním nositelem byl sbormistr klatovského chrámového sboru JUDr. Jiří Bílek (1919-2011), přežila komunistickou éru a přetrvala až do počátku nového tisíciletí. ...

Kolegium pro duchovní hudbu

Repertoár sboru se orientoval zejména na duchovní hudbu, zvláštní péče nicméně byla a dosud je věnována znovuuvádění liturgické hudby 18. století, která je provenienčně spjata s regionem jihozápadních Čech. Jako základní pramenný zdroj slouží zejména sbírka starých hudebnin klatovského děkanského kostela, deponovaná v současné době ve Vlastivědném muzeu ...

Aktuálně

Naše vystoupení ve Furth im Wald
Jsme rádi, že se naše ...

Přidejte se ke Kolegiu
Pokud umíte zpívat a ...